משחק טיינ רפוס באינטרנט

                                  Super Knight קחשמ

טיינ רפוס (Super Knight):

.תונוש תוצלפמב המחלמל םהייח תא ושידקהש ,םיריבאה רדסמב אצמנ םוט ר .תוצלפממ םינשייקול המכ תוקנל ,םשו הכלממה לובגל רובעל וילע ,ותדוק .וז הקתפרהב ךלש רוביגל רוזעת טיינ רפוס קחשמב התא .ויביוא לכ תא אוצמלו ךרדב תכלל ךרטצי ךלש רוביגה .ביואה תא ףוקתי אוה ,םהילא שגינ רשאכ .םלוכ תא גורהי ונלש רוביגה ,וברחב וא ותינחב הכמ .ונממ ולפנש םיעיבג ופסא ,ביואה לש ותומ רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות