משחק םיעוצעצה ץורימ באינטרנט

                                  Toys Race קחשמ

םיעוצעצה ץורימ (Toys Race):

.םסרופמה םיעוצעצה ץורימ תא ומייקי םה םינוש םיעוצעצ םייח וב םלועב .הזב קלח תחקל לוכי התא .תוקפוסמה תוינוכמה תמישרמ תחא רוחבל ךרטצת קחשמה תליחתב .ךלש םיביריה םע קוניזה וק לע ךמצע תא אצמת ,ןכמ רחאל .תוריהמב וזחאיו ,שיבכה ךרואל ורהמי םלוכ ,תוא לע .שיבכהמ םתוא ףוחדל םהיתוינוכמ תשיגנ ידי לע וא ,תובידנב ךלש םיביר .ץורימב חצנלו םויסה וק תא הליחת רובעל ידכב לכה תושעל םכילע יללכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות