משחק שאה ךרד :ץעה ץע לש ורופיס באינטרנט

                                  Lumberjack Story: Through The Fire קחשמ

שאה ךרד :ץעה ץע לש ורופיס (Lumberjack Story: Through The Fire):

.םירהב קמעב ןכושה ןטק רפכב ררוגתמ םיצעה ק'ג .םיתב המכ ותיצהו רפכ ופקת תוצלפמ ,דחא םוי .םירהב ורתתסה םה ,םישנא המכ ושבכש רחאל .םהירחא ףדרמב לחה ,וידיב ןזרג ספת ,ונלש רוביגה .הלאה תואקתפרהב ול רוזעת שאה ךרד :םיצעה רופיס קחשמב התא .םתוא ףוקתל ךרטצי ונלש רוביגה ,םהלש הריטה דיל תוצלפמ ספתש רחאל .םלוכ תא סורהי םיצע רמוש ,ןזרג םע הכמ .םינודעומב ותוא תוכהל םג וסני תוצלפמ .םהלש תופקתהה ינפמ םמצע לע ןגהל ךרטצת רוביגב הרמוחב הטילשב התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות