משחק רדייר רבק טפורק הראל באינטרנט

                                  Lara Croft Tomb Raider קחשמ

רדייר רבק טפורק הראל (Lara Croft Tomb Raider):

.סנוזמאה לש עבטל תכלל רדייר רבק טפורק הראל קחשמב התא טפורק הראל .ותוא רוקחלו רודחל הצור ונלש הרוביגה וב קיתע שדקמ הלגתה .הכרואל םדקתת הראל ,קיתעה קוניצל הדיריה םע .םינוש םיגוסמ תודוכלמ שוגפת וכרדב .םלוכ לע רבגתהל ךרטצת הדליה לש תולועפה תא ליבומ התא .םתוא דימשהל ידכ קשנ ילכב שמתשה ,תוצלפמ ידי לע ףקתומ התא םא .ךרדב שגופ התאש םיצפחה לכ תא ףוסא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות