משחק ללח לבז באינטרנט

                                  Space Junk קחשמ

ללח לבז (Space Junk):

.ללחה תנחתב םינוקיתה תווצב דבוע ק'ג .הלשכנ ריווא רוהיטל הנוכמ ,רתויב קחורמה אתב .רהמ רתויש המכ הילא עיגהל ךרטצת" ללחב לבז"ב ךלש תומדה .הינואה יאתו תונורדסמה ךרואל םיוסמ יאוותב ץורל ךרטצי אוה ךכ םשל .דצב ותוא ץורל וא םהילע ץופקל ךרטצי ךלש רוביגהש םילושכמב לקתי וכ .ךכל תודוקנ לבקלו םינוש םיטירפ ףוסאל ךרטצי ךלש רוביגה ,ךרדב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות