משחק םיקירט באינטרנט

                                  Tricks קחשמ

םיקירט (Tricks):

.םסוחה םלועל וכלת ,שדחה םיקירטה קחשמב .םישגרמ םיעונפוא יצורימ ןאכ ומייקתי םויה .קוניזה וקב ויהי ךלש םיביריהו התא .המידק ורהמת םיעונפוא לע םכלוכ ,תואה םע .םכלש םיביריה לכ תא ףוקעל ידכ הגרדהב תוריהמב תולעל םכילע היהי .תונוש תוציפק ונקתוי שיבכב .ץופקל םהילע ץירמהל ךרטצת .תודוקנ לש םיוסמ רפסמ ידי לע ךרעוי ךלש םיקירטהמ דחא לכ .שיבכהמ םיביריה תא ףוחדל םג לוכי התא .םכירוחאמ ורגפיו תוריהמ ודבאי םה זאו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות