משחק היישעתל םישיבכ תיינב באינטרנט

                                  Industry Road Construction קחשמ

היישעתל םישיבכ תיינב (Industry Road Construction):

.הלודג היינב תרבחב גהנכ הדובע לביק םוט ריעצה רוחבה .קחשמה שיבכ תסדנה קחשמב ותדובעב ול רוזעתו ולש ןושארה הדובעה םוי .היינבה רתאל אציי ךלש רוביגה ,תיאשמ לש הגהה ירוחאמ בשוי אוהשכ .רפוחה דמוע וב יפיצפס םוקמל תינוכמ עיסהל םכילע היהי .ךפוגב ןעטות היינב תלוטיש דע ןיתמתו תינוכמה תא רוצעת ,וילא תברקת .םשל ךתינוכמ תא קורפלו לולסמה ךרואל עוסנל ךרטצת ,דחוימ ץח תכרדהב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות