משחק המיאה תצלפמ תיב באינטרנט

                                  Horror Monster House קחשמ

המיאה תצלפמ תיב (Horror Monster House):

.המיאה תצלפמ תיב לש הקיתעה הזוחאל רודחל םכילע ,םסרופמה תוצלפמה ד .הרוק המ תולגל ךרטצתו םירזומ םירבד םירוק הזב .תיבה ירדחו תונורדסמה ךרואל עונל וליחתת סנפה תא וקילדתשכ .הב ובשייתה תורחא תוצלפמו םיבמוז ינומה ,ררבתהש יפכ .ךלש םיסנפה תרזעב םהב םחליהל ךרטצת הליחת .המיחל יעצמא שפחלו םיבבוסה לכ תא בטיה קודבל וסנ ,ןכל .םתוא דימשהו םיבמוזב בטיה הרוי ,ךלש םיידיב הז תא חקול התאש עגרב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות