משחק תנכוסמ הממש באינטרנט

                                  Dangerous Wasteland קחשמ

תנכוסמ הממש (Dangerous Wasteland):

.תינלטק הממש םה ץראה רודכ ינפ לכ ,תישילשה םלועה תמחלמ רחאל .םתודרשיה ןעמל םחליהל ודרשש םישנאה דחאל רוזעת ןכוסמ ןכוסמה קחשמב .ץראה רודכ ינפ לע ועיפוה םיטנטומו תוצלפמ הברה .קוידב ודרשש םישנאה םתוא תא אוצמל ךרטצת ךלש תומדה .קשנ ךלש רוביגה תא אצמ הליחת ,ךכ םשל .םדקתת ךביבס תוריהזב תוננובתה ,ןכמ רחאל .רבע לכמ ךתוא ופקתי תוצלפמ .םלוכ תא דימשהל ךרטצת ביואה לע קיודמב הרוי התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות