משחק 2 גג יפלצ באינטרנט

                                  Rooftop Snipers 2 קחשמ

2 גג יפלצ (Rooftop Snipers 2):

.רתויב בוטה אוה םהמ ימ תולגל ידכ רינרוט הנש ידמ תנגראמ םיחצורה ת .2 גגה יפלצ קחשמב ופתתשת םתא .םיתבה דחא גג לע םייקתי קחשמ לכ .תואה רחא ינשה תא דחא שפחל ליחתת ךלש ביריהו התא .תקיודמ שא חותפלו ביואה לא תוריהמב ןווכל הסנ ,ביואל בל םש התאש ע .וייח תמר תא וספאי ביואל םיסנכנש םיעילק .ךכ לע תודוקנ לבקת ,ביואה תא גרוה התאש עגרב