משחק אבצ לייח :3d ינלטק ףלצ באינטרנט

                                  Lethal Sniper 3d: Army Soldier קחשמ

אבצ לייח :3d ינלטק ףלצ (Lethal Sniper 3d: Army Soldier):

.ףלצכ םירחבומה םידחוימה תוחוכב תרשמ ק'ג .אבצה לייח :3d ינלטק ףלצ םשב ןדוק המשש תידוס המישמב ףתתשי אוה םו .ולש תומישמה לכ תא םילשהל ונלש רוביגל רוזעת התא .ביואה לש יאבצה סיסבל רודחל ךירצ תרשמ אוה וב קותינה .שאב הכימת קפסי ךלש רוביגה .ביואה תא שפחלו םיפלצ חטש תועצמאב סיסבה חטש תא קודבל םכילע היהי .יריב הריו הארמה תואסכב ביואה תא סופת ,הלגתי םא .ותוא סרהי ביואב עגפש רודכ ,קיודמ הארמה םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות