משחק םישלבל הימדקא באינטרנט

                                  Detective Academy קחשמ

םישלבל הימדקא (Detective Academy):

.לעופב ןויסינ שוכרל זאו םדוק דומלל ךירצ אוה ,קסע לכב ןעוצקמ תויה .ללכה ןמ אצוי וניא הז הרקמב שלב לש עוצקמה .םישלבל ךופהל לוכי םישלב ירופיס בבוח לכש בושחל רוסא .הז קסעל ןורשיכ םג אלא ,ןויסינ ,עדי םהל שיש קר אלש הלא םה םהיתוע .םישלב הרישכמה ,הימדקאב ילילפ יטפשמ םידמלמ דלנודו יסננ .המישמ םרובע וניכה םירוטנמהו ומויסל עיגמ הנורחאל ועיגהש םישלבה ל .םישלבל הימדקאב יביטקיפ עשפ רוקחל ךירצ התא .הרקמה תא רותפלו םידע ןייארל ,תויאר ףוסאל םידימלתה לע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות