משחק יתחפשמ ןולמ באינטרנט

                                  Family Hotel קחשמ

יתחפשמ ןולמ (Family Hotel):

.האלה ןכו תורישה תמרב ,לדוגב ,תותיכב םינוש תונולמ .ןטק יתחפשמ ןולמב ורקבת ןולמה יתחפשמה קחשמב .דבלב םירדח טעמ םע ןטק ןיינב אוהו שפונה תורייעמ תחאב םקוממ אוה .ןאכ הרגש החפשמ תולעבב הז .םיחרוא טעמו החונ דואמ תיתיב הביבס שי הלאכ םינטק תונולמל .םוקמ לכב חונב שיגרהל ידכ הלאה תונולמה תא יפיצפס ןפואב רחוב התא .ךתריחבמ בזכואמ תויהל לולע התא םויה לבא .שיא ןיאו הרוגס תלדהש ררבתה ,רקובב ףוחל תכלל םתננוכתהשכו ,בוט םת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות