משחק תוירטפ רכיא באינטרנט

                                  Mushroom Farmer קחשמ

תוירטפ רכיא (Mushroom Farmer):

.הרקמה דימת אל הז ,רעיב תורצקנ תוירטפש בשוח ןיידע התא םא .רחא לובי לכ ומכ ,תווחב םילדגמ םה יתיישעת הדימ הנקב .םיטקרמרפוסב הזכ עפשב הז רצומ תוארל ולכותש ריבס אל ,תרחא .קושב רתוי הברה ולע ןה ,תוירטפ לדגל וטילחה תויתרוסמ תויוברת םוקמ .ולשמ םינייפאמ הז רצומלש ןובשחב חקל אל אוה ךא .תוירטפה לש םיכרצב ןנובתהל ,ףרה אלל ול גואדל ךירצ התא .ריצק וא תופפורתה ,היקשה :היירטפה לש תושירדה םיכשמנ םהב ,םהילעמ .תומל תחא הירטפל תתל ילב ,תיברמה האושתה תא ףוסאל ידכ בצקומה ןמזב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות