משחק Ragnarok גיד באינטרנט

                                  Ragnarok Fishing קחשמ

Ragnarok גיד (Ragnarok Fishing):

.והשכיא ךמצע תא ליכאהל ךירצ התאש ןוויכמ ,תונוש תוכאלמב וקסע םג ם .תיתרגש אל דואמ הרוצב לבא ,גודל דמוע קוידב קוראנר' גגיד קחשמב ונ .ףוסב תינח םע םידח תולקמ לש לודג טס ול ויה לבא ,תשר אל וליפאו הכ .גד סופתל ךלוה אוהש הזה קשנה םע הז .תותינח לוהינב תוזירז שורדי הז ,תיתרוסמה ךרדב ומכ חונ אל הז .םיגד המכ גורחל דימ לכותש ךכ ,תינח וילע קורזלו םיגד לש רפס תיב ב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות