משחק טויס קספמ באינטרנט

                                  Nightmare Breaker קחשמ

טויס קספמ (Nightmare Breaker):

.קספמ טויסב תמאב יטויס םוקמב ומצע תא אצמ ונלש רוביגה .דואמ השק היהי הזש תורמל ,עגפ אלל תאצל וליפאו הז תא רובעל ךרטצי .רקובמ רוציי וניא אוהש רורב ךא ,הטחשמל המוד םוקמה .םיריזח ידי לע דכלנ חוכה .ךרדב דומעל זעמש ימ לכ תא תולקב קסרל םילוכיו תוריהמב םיענ םייקנע .םתחת אצמנש ימ לש ושאר לע לופיל םינכומ ,םיוו לע םייולת ריזח ירגפ .תומדל ורזע .דחוימ קתשמ ןעטמב םהב ירי ידי לע םילבלובמ םייח ילעב םע דדומתהל ל .תוטילקו תוזירז תוארהל ידכ ךירצ התא ראשהו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות