משחק !באפס-הפיש ןיב רמ באינטרנט

                                  Mr Bean Schiebe-Spab! קחשמ

!באפס-הפיש ןיב רמ (Mr Bean Schiebe-Spab!):

.םיליעפו םיניינעמ םייח להנמ ןיב רמ .יונפה ונמזב הצור אוהש המ לכ תושעל ומצעל תושרהל לוכיו דבל רג אוה .ולש הדובעל ךתוא ןימזה אל אוה םעפ אל ךא ,םינוש םיבצמב קחשמ יבחרמ .ןודנולב םינואיזומה דחאב לפטמכ שמשמ ןיב .בצמל םאתהב םיגהנתמו תוכורעתב וא םירויצב םיעגונ אל םירקבמהש אדוו .םמעשמ וליפאו טקשב רבוע םויהו הרוק אל גוסהמ רבד םוש ללכ ךרדב .הנורחאל תומלואב ועיפוהש םירויצ ןחוב רוביגה ,ומצע תא רדבל ידכ !באפס-הבייש יש ןיב רמ קחשמל וילא ףרטצהל םילוכי םתאו ותוא ןיינע ם

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות