משחק תופשכמה תכירב באינטרנט

                                  Witches Pond קחשמ

תופשכמה תכירב (Witches Pond):

.םגאה תפש לע הוולשב ומייקתה יתורודו ילשא ,הדנמא :תופשכמ שולש .םתרבחל תונעט הסינכהו הסילמ הפשכמה םהילא הפרטצה הרהמ דע ךא ,וכסכ .םילבסנ יתלב וכפה םייחה רצק ןמז ךותו םלוכ תא בירל התצר איה .ךכ םשל הלש המיהדמה תונדמחב שמתשהלו ןמזומ אלה חרואהמ רטפיהל וטיל .הכירבה תא בוזעל הל םורגלו לבנה תא דחשל היהי ןתינ ,רעיב בהז תועב .התעד תא הנשמ הפשכמהש ינפל ,תוריהמבו בהז אוצמל הכירב תופשכמ קחשמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות