משחק םירקי םידירש באינטרנט

                                  Precious Relics קחשמ

םירקי םידירש (Precious Relics):

.הסיל םשב ריעצ גולואיכרא שוגפ .ריעצה וליג תורמל .םימודק תויוברת ידירש םירובק םהבש תומוקמ קיודמב אוצמל התלוכי םע .תובר תוילגת התליגו ןוויב הרקיב ,תיניטלה הקירמאל העסנ איה .דואמ םיבושחו םיקיתע םידירש ואצמנ רבכו ןארקב תאצמנ הלש תחלשמה וי .בונגל ולכוי םיאצממהש יוכיס היה לבא .תוריהזב םתוא ריתסהלו םידירשה לכ תא ףוסאל ידכ הלילה תדר ינפל ךרו .םירקי םידירשב םתוא אוצמל הרוביגל רוזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות