משחק ץיקה ןג באינטרנט

                                  Summer Garden קחשמ

ץיקה ןג (Summer Garden):

.קחשמה ץיק קחשמב ונלש ץיקה ןגב לייטל םכתא םינימזמ ונא .גנו'גמה תדימריפ תא הארת ןכש ךרובע דואמ ישומישו ןפוד אצוי היהי ה .םידחוימ םיללכ יפ לע ,םיקלחב ותוא קרפל שי .רחבנש ןונגסל םאתהב תונשל ןתינ םתוא ,תינבת התואב םיחירא ינש קוחמ .ולש ילמינימה םוכסה תא איצוהל םכילעש ןבומ ךא ,לבגומ וניא לזאפה ת .הלאכ תויעב ןורתפב ךלש תונמוימל רוטקידניא היהי הז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות