משחק תויגועה דייצ :אספוק לעוש באינטרנט

                                  Box Fox: Cookie Hunter קחשמ

תויגועה דייצ :אספוק לעוש (Box Fox: Cookie Hunter):

.תואיצמב רשאמ הנוש טעמ לכה ,םיקולבה ינכוש לש םלועב .ףרוט וניא ,ולש יתימאה סופיטה-באל דוגינבש ,בקועמ לעוש ושגפת ,תוי .תויגוע תבהואו ןיטולחל הוולש היח איה .תויביסרגא תולוגנרת ידי לע םירומש םימעטמה יכ ,דיצ תמאב הזו תויגו .השולש קר הל שיו ,לעוש ייח תחקל לוכיש ,םיינזוא שירחמ ץוציפ שחרתמ .ןהייח לכב שמתשהל ילבמ תויגוע ףוסאל איה המישמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות