משחק גנו'גהמ הקיטמתמ תפסות באינטרנט

                                  Math Mahjong Addition קחשמ

גנו'גהמ הקיטמתמ תפסות (Math Mahjong Addition):

.גנו'גהמ הקיטמתמ תפסותכ ררבתה קחשמהו דחאתהל וטילחה גנו'גמו הקיטמ .תיכוניח היצקנופ םג אלא ,חוריא קר אל תויהל הלחה איה .ירמגל תרחא םיארנ םיחיראהש קר אל אוה יסאלקה גנו'גהמ לדבהה .תואמגודו תפסות ירפסמ קר ,םיפילגוריה ןאכ ןיא .םתוהמב םיווש אלא ,הארמב םיטנמלא םתוא אל קוחמלו שפחל ךירצ התא .ששו הרשע לש םוכס ראותמ הילעש תחלצ םע הלועפ ףתשמ הרשע שש רפסמה ם .הדימריפה ךותב תויהל םיכירצ אל םיעבורמ םיטנמלא ,הז הרקמב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות