משחק ה'גנינה תא הליעפמ באינטרנט

                                  Running Ninja קחשמ

ה'גנינה תא הליעפמ (Running Ninja):

.Ninja גנינה קחשמב דואמ השק המישמ םילשהל ךירצ ה'גנינה .זוחמה לכ לע המיא ליטה עשרה םסוקה .םלועה ךלמ ומכ שיגרה ףשכמה ,דואמ קזח ףושיכ גישהש רחאל .המצוע יבר םימוסק קשנ ילכ ןיקתה ותריט לדגמ שארב .םכרדבש המ לכ תא םיסרוהה םיעשורמו םינטק םירוצי רציימ הז .םסוקה םע תמעתהל טילחהש דיחיה אוה ה'גנינה .דואמ רהמ עונל עדוי רוביגהש הדבועב ץוענ הזו םירחא םילייח ינפ לע .ילילשה דצה םג הזל שי ,תאז םע .םילושכמל ביגהל השק וז תוריהמב .םילושכמ לע רבגתהל רהמל תומדל רוזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות