משחק הברקהה רפכ באינטרנט

                                  Village of Sacrifice קחשמ

הברקהה רפכ (Village of Sacrifice):

.םיתב המכ קר ללוכה ןטק רפכ בצינ ףופצ רעיב םירהה ירוחאמ קחרה .בכעתהל לכונ םהילע ,ולש םיגהנמהו תויתשתה םע לודג חתופמ רפכל ןטק .ךישמהל דציכ ןיבהלו םילכה םוקימ תא ריכהל ידכ רצק ךירדת חק .ךלש היגטרטסאבו ךב יולת לכה זאו .תורעי תרכ ,םילובי לדג ,לכוא יאלמ ,םיבאשמ ףוסא .תונברוקל קוקז אוהו ,י''בקה לאה תא וחבש ,בושח יכה לבא .הזה רפכה לש תורזומה תא ךל שי ןאכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות