משחק FootyZag באינטרנט

                                  FootyZag קחשמ

FootyZag (FootyZag):

.שדוחמ ץרמב םיחקלתמ וא םיככוש וא םיקחשמה בחרמב לגרודכ תוברק FootyZag רתויב תוחילצמה תוצובקה תחאב םכמצע תא ואצמתו השדח הנוע ל .חצנל ידכ קחשלו תדרל םכירבחל רשפאל אל איה המישמה .בושח דיקפת םינקחשה לכ לש תויטנרהוקל ןאכו יתצובק קחשמ אוה לגרודכ .םידגנתמל אלו םכלש םיפתושל רודכה תא וריבעה .רעש שקבמ אוהשכ ,רעושה ידי לע קיודמב התוא חולשלו הרטמל ותוא איבה .םכתא עונמל ךרד לכב וסני םה ,םינגמ תווצ ושגפי רעשה לומ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות