משחק ןודאה חפנה באינטרנט

                                  The Master Blacksmith קחשמ

ןודאה חפנה (The Master Blacksmith):

.הכלממה ביבס םיכשמתמ םיביוא שיש ןוויכמ ,תרחא תויהל לוכי אל הזו ר .הנידמה תושלחיהל הנתמהב סוגנל םיצורו גושגשב םיאנקמ םלוכ .שדח קשנל תופיחדב קוקז ךלמהו הקדסנ ןורחאה ברקב וברח ךא ,ףקותב ןי .רחא דחא ףאל היה אלש וזכ ברח ונממ שרדו רתויב בוטה יתוכלמה חפנה ל .תשרדנה תורפעה לש םיעקשמ אוצמל ולכות םש ,םירהל ךלוה אוה ךכ םשלו .ךלמה תמישמ תא םילשהל ןודאה חפנה קחשמב רוביגל רוזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות