משחק םיפלאה באינטרנט

                                  The Alps קחשמ

םיפלאה (The Alps):

.םיפלאה ארקנ רתויב םיבחרנה םייפוריאה םירהה יסכרמ דחא .הלאה םירהה לע והשמ תחא םעפ תוחפל עמש םכמ דחא לכ .הינמרגו הירטסוא ,תפרצ ,ןייטשנטכיל ,הינבולס ,וקנומ ,הילטיא ,ץיוו .יקס ירתא יאלמו םיפי תומוקמ הלא .םייתפרצה םיפלאה ירהב דחוימב םסרופמ לבשרוק .תוגספה לע םיספטמ םיספטמו ,האנהב ןאכ םנמז תא םילבמ ,יקסו ףרוח תו .םיפלאה ירהב ךתעד םע ידעלב ןפואב אלא ,יזיפ ץמאמ לש ריחמב אל ךא ,

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות