משחק הלילצ תכסמ באינטרנט

                                  Scuba Diving Mask קחשמ

הלילצ תכסמ (Scuba Diving Mask):

.םימל תחתמ בר ןמז ךשמב לגוסמ אלו יתשבי רוצי אוה םדאה .םימב םדא לש ותמישנ לע לקהל תונויסינ ושענ םדק ימימ יכ ,םהלש תורו .תומלשל לובג ןיא ךא ,הבטימב איה הז ןיינעב תיחכונה תומדקתהה .םתיעקרק דע עוקשל םילגוסמ םניא םיקומע םימ לש םיינרדומה םילצמהו ש .םהלש בכרהב לולכ חרכהב הז - הכסמו םינושו םיבר םירישכמ םנשי ,םינל .הלילצל הכסמ לש הרוצב בכרומה ,גנו'גמה לזאפ תא רותפל םכל םיעיצמ ו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות