משחק Pistol Hero V באינטרנט

                                  Pistol Hero V קחשמ

Pistol Hero V (Pistol Hero V):

.ריעה יבשותל הגאדל ומרגש םידדושה תא עיגרהל חילצה ךכו ,תונטק תועו .רתוי קזח והשמ ילב וליפאו חדקא ילב רדתסהל רשפא יא ןאכו רתוי רומח .רוביגב ודרמ ,קוחה ירמוש ,םידיקפ םג אלא ,םיעשופ קר אל .תאז רוצעל שיו תובוחרב הצרפ תיתימא המחלמ .תרחא ךרד ןיא ,תוריל ךירצ התא הז לעו ,םייחרזא םידגבבו םידמב םידד .חדקא וא חדקא :קשנה יגוס תא תונשל לוכי התא .םיביוא המכ דימ םישל לוכי התא ןורחאה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות