משחק תויבירק תומולעת באינטרנט

                                  Caribbean Mysteries קחשמ

תויבירק תומולעת (Caribbean Mysteries):

.םתוא רותפל הדמתהב םיסנמ םישנא ךא ,םהיתודוס תא הדיקשב םיריתסמ םי .םינש המכ רבכ תאז םישועש הלאמ אוה ןאירב ןטפק .תועוקש תוניפס רחא שופיחב סונאיקואה תא תשרוח ולש הטכאיה .םשל עיגהל ךרד ןיאש םיקומע הכ םקלח .המלש תרייס השע םייבירקה םייאה דחא לש ופוחל ,לזמ ול היה הנורחאל .וב שמתשהל ךילעו רתויב תוקוחר םיתיעל הרוק הז .םייבירקה תוירטסימב םיניינעמ םיצפח ףוסאלו ןוחבל ול רוזעל ולכותו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות