משחק יתומ באינטרנט

                                  The Death of Me קחשמ

יתומ (The Death of Me):

.תויניצר תוביס ךכל תויהל תובייח ,םייחה תא בוזעל יאמצע ןפואב טילח .תויחל ול רוסאש טילחהו שאוימ היה "יתומ" רופיסה רוביג .ןיטולחל חלצומ היה אל ולש ןויסינה לבא .תוומל םייח ןיבש םלועב םייס ךא ,תמ אוהש הארנ .וישעמב רהרהל ןמז דבאתהל תתלו ךילהתה תא טאהל טילחה םיימשב והשימ .ולש תומדוקה תוטלחההו וישעמ תא שדחמ לוקשל ,לפאהו רדוקה םלועה תא .םייחל ץוחמ רבכ רשאכ םג רתפיהל וכרטציש תויעב הברה שי המידק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות