Fitz Color קחשמ

ץיפ עבצ (Fitz Color):

.הרדגה ול םינתונ דיימ ונא םיוסמ עבצ לע םילכתסמ רשאכ יכ םיאלפתמ א .םירומל וא םיכנחמל וא ,םירוהל תאז ריבסהל וא םידליו תאז דומלל שי .ןומה ךתוא דמלל םג לוכי ונלש קחשמה .תילגנאב םהיתומשל םיעבצ ןיב תוריהמב ןיחבת ,טרפב .Fitz Color -ב םיגצומה םיעבצה ילגרס ןיבמ הריחב ידי לע ןייצל ךילע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות