משחק םירזייחב המיחל באינטרנט

                                  Combate Aliens קחשמ

םירזייחב המיחל (Combate Aliens):

.קוחרה דיתעל ךתוא חלשי Combate Aliens קחשמה .םינוש םיעוריא תרשרש הלחה ,ריהקל ךומסב תירזייח הניפס התחנ 2060 ת .היבונ - םייאבצה םיריכבה דחא לש ותב תא ופטחו סיסבה תא וסרה ,תויב .םירזייח טורייל קרזנ רתויב ינרדומה םחולה .סיפממ תארקנ המישמהו ותוא סיטת התא .יובשה תא ריזחהל ידכ םתוא וסרהו םירזייחה רבעל וסוט

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות