משחק הלילצ תנכס באינטרנט

                                  Scuba Dive Danger קחשמ

הלילצ תנכס (Scuba Dive Danger):

.רשפאה לככ קומע ללוצ ,סונאיקואה תא רוקחל בהואו ללוצ אוה ונלש רוב .םיפי םירוציו םיפונ קר אל שוגפל םילוכי םיה ימ יבועב הטמל ךא .םירתסנ םג אלא ,חצנל םיבער םייקנע םישירכ םה ,םירורב קר אל םהיניב .הנממ וחרב ,םימב קלח תודנדנתמה תופיו תודורו תוזודמ םיאורשכ .שירכמ רשאמ תוחפ אל הנממ עגופו רתויב ליער הזה יפויה .החטבב ותכילה תא םילשהל ללוצל רוזע .הלילצ תנכסב ותוא שדחל ידכ ריוואה תועוב ךותל לולצו ריוואה לע חיג