משחק תומשנה דרמ ירופיס באינטרנט

                                  Tales of the Underworld Rebellion of the Souls קחשמ

תומשנה דרמ ירופיס (Tales of the Underworld Rebellion of the Souls):

.הטטק ושעו תומשנה ודרמ עתפל זאו ,החונמ רסח ךכ לכו ,םוניהיגב .לבסנ יתלבל ךפה ןותחתה םלועהמ תאצל םיסנמ תוללמוא םיאטוח תומשנו ם .הרזע ותיא איבהל תאצל הצור ןטשה - ךלש תומדה יפואו ספתנ יתלב סואכ .םד תופיט ףוסאל ךרוצ שי תוששואתהלו ,חוכ קיפסמ ול ןיא ךא .תוסעוכ תומשנב לקתיהל אלו תועבטמ ףוסאל ,תויצמוח תוילולשמ ענמיהל .םדה תא לטונ ןטשהשכ תרבוע המרה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות