משחק ה'גנינ רפוס תמרופטלפ באינטרנט

                                  Platform Super Ninja קחשמ

ה'גנינ רפוס תמרופטלפ (Platform Super Ninja ):

.תאז חיכוהל ךירצ ןיידע אוה ךא ,לע-םחול אוהש ןעוט ונלש ה'גנינה רו .רשי ברק ודב םתוא סיבהו םיקזח םיבירי םע םחלנש רחאל ,ברח לע תולעב .ה'גנינה רובע דואמ תובושח תונוכת הלא ,הריהמ הבוגתו תוזירז ןיגפהל .םיחוטב םירוזא לש םומינימה יחוורמב תופוצר תודוכלממ בכרומה בר קחר .ה'גנינ רפוס תמרופטלפב םידח םיצוק םע תושגנתהמ ענמיהלו ףיצרל ץופק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות