משחק ריהמ קוניצ באינטרנט

                                  Fast Dungeon קחשמ

ריהמ קוניצ (Fast Dungeon):

.חוטב תווממ ליצהל לוכי דימת אל הז ךא ,אדירג התומת ןב רשאמ תויונמ .ריהמה קוניצב יתמצועו קזח ףשכמ התאש ןיימד .הנגהל רקיעב קשנ ילכ םישמשמה ,םימוסק תוטומ םכל ויהיש יאדו םכומכ .םירחא תומלועמ םג ומכ ,ונמלועמ תצלפמ לכ דימשהל לגוסמו תיתמצוע הר .םינבא ךובמב עוסנל ךל שיש המ קוידב הז .הקוריה תלדה ךרד רובעל ךירצ התא ותוא חותפל ידכ ךא ,רוגס ללחב ךמצ .םלעת תלדהו עבורמה חתפמה תא אצמ .תותלדה יעבצ תא םימאותה םישקמ אצמ ,האלה ךשמה ,ןפוא ותואב .לגסב ושמתשה ,בורקב ועיפוי תוצלפמ ,רהזיה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות