משחק הליהתל ךרדה באינטרנט

                                  Road To Glory קחשמ

הליהתל ךרדה (Road To Glory):

.הדמתהב ורבעל םדקתתו הרטמ ביצת םא םוחת לכב הרכה גישהל לוכי התא .רבצנש עדיה םע םתמלשה ךות ,םכלש תויעבטה תולוכיה תא ןוכנ םשיילו ם .תיתרקויה תופילאה יבלש לכ תא תרבעש רחאל ,םיגיהנמל לגרודכה תצובק .Road To Glory -ב םלוכ תא סיבהל בייח התא רבד לש ופוסב לבא ,ךמצעב .רעשל םירעש לש םומיסקמ עיקבהל ךירצ התא ,קחשמה לש בצקומה ןמזה ךשמ .ביריה לש רעשל רודכה לש קיודמ תחילשו תוקיודמ תוריסמ ןתמ ידי לע ת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות