משחק הז תא יתיאר באינטרנט

                                  Saw It קחשמ

הז תא יתיאר (Saw It):

.בורקה רפכב רפכה יבשותל ותוא רוכמלו םיצע ץוצקל רעיל ךלהו םדקומ ם .הלא תוסנכה לע יח אוה .החלצה היה אל םויהש רורב םויה לבא .הפקתה וב וחתפו םייחל עתפל ומק םיצעה רשאכ ,תורכל ליחתה קרו ברעה .םירמרוממ םיבמוז יצע לש ןברוקל ךופהל ול ןתית אל ךא ,תוצע דבוא הי .תרשרש רוסמ םע הרזחב םחליהל ול ורזע .םיבבשל ץעה תוכיתח לכ תא דיימ םיכפוה םה ,םייניש םינוב תצובקל רשק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות