משחק רהמ ןניש באינטרנט

                                  Memorize fast קחשמ

רהמ ןניש (Memorize fast):

.ךלש ןורכיזה ינומיאב תוניצרב קוסעיש ,Memorize fast םשב ףסונ עוצע .בר ןמז ךשמב שחנלו בושחל ושרות אל וב ימניד קחשמ והז .םהלש ירוחאה דצה תא םכל וארי תוינש רפסמ ךשמלש ,ךסמה לע ועיפוי םי .הרסהל םיהז תוגוז תא תוריהמב אצמ ,הריגסה רחאלו ,תונומתה םוקימ תא .םכתא רהמי ךסמה שארב ןמזה ריצ .המצועב ץווכתהל ליחתי הז .לדגי םיפלקה רפסמ ,המר לכב .ןושארה בלשל קרזית היעבה תא רותפל ןמז ךל ןיא םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות