משחק טיפ-וכיספ באינטרנט

                                  PsychoPet קחשמ

טיפ-וכיספ (PsychoPet):

.םילותחה חצור תא וריכה .םיבר תונברוק שי ונובשחבו יעוצקמ ריכש חצור אוה .וליבשב זרכומ דיצה םויכ ךא ,סרוהו הרטמל הכחמ אוה ללכ ךרדב .ונלש רוביגה תא גורהל וסני םיעודיה םיחצורה לכ .תומדב תוליעיב טולשל לוכי התאש רמואש המ ,דיה ףכב םלוכ תא הארת הת .הזב םייולת תורישי PsychoPet קחשמב וייח ,קיודמב תורילו תוריהמב ע .וחילצי םלוכ אל לבא ,תויחל םיצור םלוכ ,דחוימב חותמ בצמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות