משחק םיבמוז דגנ םסוקה באינטרנט

                                  Wizard Vs Zombies קחשמ

םיבמוז דגנ םסוקה (Wizard Vs Zombies):

.רעיה תפש לע םקוממ ,בוט ףשכמ ,ונלש רוביגה ררוגתמ וב רפכה .םולשו גושגשב םייח םישנא ,ןאכ הפי עבטה .עוריא לכל רפכה יבשותל םינוש םייוקיש תנכה ידי לע תויתואירב תויעב .הנתשה לכה דחא םויב םויה לבא .רפכל רעיהמ ועיגה םיבמוז .םהירבק ךותמ ספטל םהל םרגו םיתמה תא ריעה חוכ הזיא עודי אל .םיבמוזה דגנ אצי ונלש םסוקה זאו היעבה תא ורתפ אל וז ךרדב ךא ,םית .ףשא דגנ םימסוקה דגנ קחשמב םיתמה לש השילפה םע דדומתהל ול ורזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות