משחק ףלוח ןמזה באינטרנט

                                  Time Flies קחשמ

ףלוח ןמזה (Time Flies ):

.ןמזה לש ישארה רמושה לש ומוקמ תא סופתל ךירצ התא םש ,היזטנפה םלוע .שרויל בר ןמז קוקז היה אוה :ודיקפת תא אלמל לוכי וניאו ידמ רתויל .ןיקת בצמב ישארה ןועשה לע דימת רומשל שיו ,תומלועהמ דחא לכב בושח .םידחוימ תורוא אלמלו תוילילחג ןמזה לכ ףוסאל םכילע ,היגרנא לע רומ .ןועשה תדובע תא הניזמה היגרנאל םיפפועמ םיגאב לש רואה תא םירזחממ .Time Flies -ב היגרנא רוצייל המיאתמ תילילחג לכ אל ,םיינררבו םיזי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות