משחק סקראד לבנרק באינטרנט

                                  Darks Carnival קחשמ

סקראד לבנרק (Darks Carnival):

.לפאה לבנרקה - רזומ עוריאב היהת ,בוד לש תשופחתכ השובל ךלש תומדהש .קראד רמ ,דואמ ןכוסמו רזומ אשונ ידי לע ןגרואמ היה הז .לבנרקב הלילב םידלי ףסוא אוה עודמ ןיטולחל ןבומ אל ,תובוט ןניא וי .םידליה לכ תפיטח - ארונ עשפ םמוז לבנהש תולגל תחלצה .תוריל ךירצ התא זא ,דגנתי אוה ךא ,לבנרקה לעב תא רוצעל ךרוצ שי .הלעמלמ םילפונה םידחה םינוחרקהמ וקמחתתו םיחרואב ועגפת לא ,תאז םע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות