משחק תוינקירמא תוינוכמ ןורכיז באינטרנט

                                  American Cars Memory קחשמ

תוינקירמא תוינוכמ ןורכיז (American Cars Memory):

.American Cars Memory קחשמה תא םיגיצמ ונא ,ונלש רתאב רתויב םיריע .םהלש בשקה תא קודבל לכוי דלי לכ ,ותרזעב .תוינוכמ לש םינוש םימגד וגצוי םהילע םיפלק לולכי קחשמה .שרגמה לע םיבכוש םהינפל םתוא וארת קחשמה תליחתב .הדיפקב םתוא ןוחבלו םיפלק ינש חותפל ולכות דחא דעצב .תעסאש תוינוכמה םוקימ תא רוכזל הסנ .ליבקמב ןתוא חתפ ,תוהז תונומת יתש אצומ התאשכ .תודוקנ לבקמו הדשהמ םיפלקה תא איצומ התא ,ךכיפל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות