משחק םירוביגה תאירק באינטרנט

                                  Call of Heroes קחשמ

םירוביגה תאירק (Call of Heroes):

.הזכ םדאל רתוי תוהובג תושירד ושרדי םהו םישנא יניעב חצנל ראשנ התא .יברק סייט איה ונלש תומדה .םיללעמו תוברקב תופתתשה ,תוחיג הברה ונובשח לע .םדקומ שורפל םיכירצ םה ,דעומ רצק אוה םיסייט לש םליג ךא ,רכומ סא .ליעוהל לכוי אוהש חוטב היהש ףא ,החונמל ךלהו ומצעמ סט רוביגה .תלעותל הרהמב ועיגי ולש םירושיכהו ןויסינהש הפיצ אל אוה .ריעל עתפל וסט ביוא יסוטמ .םהיניב אצמנ ונלש רוביגהו ,םיימשל ולע םינקזהו סרהנ ישארה תווצה .Call of Heroes -ב תודרשיה לע הז ,השק קבאמב דורשל ול רוזעת התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות