Monsters Truck קחשמ

תוצלפמ תיאשמ (Monsters Truck):

.תויאשמ ומכ תוינוכמ בהא ותודלימ ק'ג ריעצ רוחב .התוא רפשלו תינוכמ תונקל חילצה אוה ,לדגשכ .Monsters Truck וארקנש םימסרופמה תויאשמה יצורמב ףתתשמ אוה הנש לכ .הנוש חטש ךרד ורבעיש םישיבכ ויהי ךסמה לע םכינפל .תירשפאה רתויב ההובגה תוריהמב שיבכב עוסנל ךרטצת ךלש תיאשמב המכוח .םינכוסמה שיבכה יעטק לכ לעמ ץופקל ךרטצת בכרב םילולעפו תוציפק עוצ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות