משחק ילש יבמוזה לש הספילקופא באינטרנט

                                  My Zombie Driving Apocalypse קחשמ

ילש יבמוזה לש הספילקופא (My Zombie Driving Apocalypse):

.המדאה ינפ לע םיבמוז ועיפוה ונמלוע לש קוחרה דיתעב .םילוצינ םידצו המדאה ינפ לע םיטטושמ םה תעכ .ריעל ריעמ ותינוכמב גוהנל ריעצה רוחבל רוזעל ךרטצת ילש יבמוז עינמ .הזב ול רוזעת התאו ,םישנא אוצמל הצור אוה .תואקתפרה רבעל ךרדב רהמי ךלש רוביגה ,תוריהמ רבעש רחאל .ךלש תינוכמב המכוחב םיטלושה םלוכ תא ליפהל ךרטצתו שיבכב םיטטושמ ם .תודוקנ לש תמיוסמ תומכ ךל איבי דימשתש יבמוז לכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות