משחק יבלש גנטסומ לזאפ באינטרנט

                                  Mustang Shelby Puzzle קחשמ

יבלש גנטסומ לזאפ (Mustang Shelby Puzzle):

.גנטסומה איה םלועב תומסרופמה תוינוכמה תחא .וז תינוכמ לש םינוש םימגדל שדקומה לזאפ רותפנ ,יבלש גנטסומ לזאפ ק .הנוכמה ינותנ תא תוראתמה תונומת תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .דחא רוחבל ידכ םהמ דחא לע ץחלו תוריהזב םתוא קודב .תוכיתחל ףועי הז ךיא הארת ןכמ רחאל .הנוכמה לש תינושארה הנומתה לכ תא רזחשל םכילע היהי ,קחשמה שרגמב ה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות