משחק לגרודכ תטיעב באינטרנט

                                  Football Kick קחשמ

לגרודכ תטיעב (Football Kick):

.הקזחו תקיודמ הכמ לבקל בייח לגרודכ תצובק לש ץולח לכ .םהיתוטיעב לע םינמאתמו םינמאתמו לגרודכה שרגמל םוי ידמ םיכלוה םה .םהלש םינומיאה תא עצבל םיאטרופסה דחאל רוזעל ךרטצת לגרודכ תטיעבב .רעושה ןגי םתוא םירעשה ועיפוי ךסמה לע םכינפל .תמיוסמ תוריהמב זוזש ,לוגע דעי םג היהי .רעשב רודכה תא תוכהלו הכמה לולסמו קזוח תא בשחל ךרטצת .יברמה תודוקנה רפסמ תא לבקת אלא ,לוג עיקבתש קר אל ,הרטמל עיגתש ר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות